Աղոթք հիվանդների Համար

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց,որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշ կելու մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը,առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո ծառային և ազատի՛ր բոլոր մե ղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած: Եվ քեզ՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս հավիտենից:

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց,որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշ կելու մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը,առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո ծառային և ազատի՛ր բոլոր մե ղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած: Եվ քեզ՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս հավիտենից: